Sep

18 2020

Erev Rosh Hashana - Congregation Shir Chadash

7:00PM - 9:00PM  

Join Congregation Shir Chadash for an Erev Rosh Hashana service on Zoom.